XML Prague, 2011

Tagged: Prague, night, CZ
Location: Prague, CZ
Vltava river from the Charles Bridge
Prague castle
Charles bridge
Prague castle
Prague castle
Prague church
Karlovy Lazne
Old town bridge tower