Images

Location: Karlovy Vary, CZ
Karlovy Vary
Karlovy Vary
XMLers descending into Karlovy Vary
Bar 19. What's up with my foot?
Karlovy Vary
Karlovy Vary
Karlovy Vary
Karlovy Vary
Karlovy Vary
Karlovy Vary
Self portrait in Karlovy Vary
Karlovy Vary
Karlovy Vary
Hotsprings to the left
Karlovy Vary
Karlovy Vary
Karlovy Vary
Karlovy Vary
Karlovy Vary
Karlovy Vary
Spring #2 in Karlovy Vary
Karlovy Vary
Spring #7 in Karlovy Vary
Gwen and Jim
Karlovy Vary
Spring #8 in Karlovy Vary
Karlovy Vary
Drafty digs in Karlovy Vary
Karlovy Vary
Karlovy Vary
Hotel Thermal