Spring #8 in Karlovy Vary

Location: Karlovy Vary, CZ