Spring #7 in Karlovy Vary

Location: Karlovy Vary, CZ