Self portrait in Karlovy Vary

Location: Karlovy Vary, CZ